Leidykla „Eugrimas“

Jūs esate čia: Pradžia » Taisyklės

Pirkimo - pardavimo taisyklės

El. paštas Spausdinti PDF

Pirkdami knygas www.eugrimas.lt puslapyje, turite sutikti su pirkimo-pardavimo taisyklėmis. Pažymėdami varnele laukelį „su taisyklėmis sutinku“ patvirtinate, jog taisykles perskaitėte, jos yra aiškios, su jomis sutinkate bei įsipareigojate jų laikytis.

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir leidyklos „Eugrimas“ elektroninio knygyno (toliau Parduotuvėje), esančio puslapyje www.eugrimas.lt (toliau – Pardavėjas) teisės ir įsipareigojimai, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarka bei su tuo susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Naujausia Taisyklių versija publikuojama adresu www.eugrimas.lt.  Jeigu pirkėjas vėl pirks, tai reikš jo sutikimą su naujomis Taisyklėmis.

1.3. Naudodamasis elektroniniu knygynu Pirkėjas privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.

1.4. Parduotuvėje teisę pirkti turi:
1.4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo sprendimu;
1.4.2. asmenys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus – tik su tėvų arba globėjų sutikimu, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų atstovai.
1.5 Sutikdamas su Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad remdamasis šių Taisyklių punktu 1.4, turi teisę pirkti.

2.      Prisijungimo ir registracijos duomenys.

2.1. Pirkėjas sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Pardavėjas, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų Pirkėjui prisijungti prie elektroninio knygyno ir naudotis Paslaugomis (toliau – Prisijungimo ir Registracijos duomenys), slaptumą. 
2.2. Prisijungimo duomenys – tai Pirkėjo prisijungimo vardas ir slaptažodis, kuriuos Pirkėjui būtina nurodyti, norint sukurti Parduotuvėje savo asmeninę aplinką bei gauti Parduotuvės informaciją el. paštu. Registracijos duomenys – tai  kliento naudotojo vardas, el. paštas, slaptažodis, vardas, pavardė, telefonas, adresas, kuriuos būtina pateikti, norint užsisakyti prekę. 
2.3. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Registracijos duomenis, kuriuos jis pateikė Pardavėjui registruodamasis Parduotuvėje, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Pardavėjas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Pirkėjo pateikti Registracijos duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Registracijos duomenų jiems pasikeitus. Jei Pirkėjas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Pardavėjui, tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja juos atlyginti Pardavėjui per Pardavėjo nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos. 
2.4. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo ir Registracijos duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo ir Registracijos duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, įskaitant nuostolių atsiradimą ir/ ar sukėlimą Pardavėjui, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, maksimalia apimtimi tenka Pirkėjui.
2.5. Šalys susitaria, jog Pardavėjas, siekdamas užtikrinti Pardavėjo bei Pirkėjo teisėtus interesus, turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Pirkėjui panaikinti visą ar dalį Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenų, taip pat ir kitokią informaciją, kurią Pirkėjas bet kokiu būdu pateikia Pardavėjui naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Pirkėjui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Parduotuvę. 
2.6. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi prekių pardavimo Parduotuvėje tikslu (užsiprenumeravusiųjų naujienlaiškius, Klientų asmens duomenys tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslu). Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su Pardavėjo teikiamomis paslaugomis. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis bei bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, pranešdamas apie tai el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .
 2.7.Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį.
2.8. Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą. 
   

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

 

3.1. Pirkėjas užsako prekes, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktas nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Tvirtinu užsakymą“.

3.2. Visos sudarytos sutartys tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugomos Pardavėjo duomenų bazėje.

3.3. Šalys susitaria, jog Pirkėjo pateiktas prekių ir (ar) paslaugų užsakymas naudojantis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema yra pasiūlymas Pardavėjui sudaryti užsakyme nurodytų prekių pirkimo - pardavimo sutartį. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo užsakymą, išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriuo patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas yra gautas. Toks Pardavėjo patvirtinimas laikomas Pardavėjo sutikimu parduoti prekes Pirkėjui ir (ar) prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymu. Šis Pardavėjo patvirtinimas laikomas Pirkėjo pasiūlymo priėmimu. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti pristatytas Parduotuvėje užsakytas prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą. Pirkimo - pardavimo sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu. 

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvėje www.eugrimas.lt šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo datos.
4.3. Atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties pirkėjas gali tik tuo atveju, kai tai neprieštarauja prekių grąžinimo tvarkai.
4.4. Pirkėjas privalo laikytis šių taisyklių ir nepažeisti Lietuvoje galiojančių teisės aktų.
4.5. Pirkėjas privalo sumokėti už savo perkamas prekes ir priimti  jas iš kurjerio.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui sudaryti galimybę naudotis internetinio knygyno paslaugomis ir užsakyti bet kurias jame parduodamas prekes bei atvežti jas Pirkėjo nurodytu adresu prekių pristatymo sąlygose nurodytais terminais.
5.2. Pardavėjas, dėl susidariusių nenumatytų aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja pasiūlyti kiek įmanoma panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius įsipareigoja grąžinti pinigus per 5 (penkias) dienas į Pirkėjo nurodytą sąskaitą (tuo atveju, jei buvo apmokėta iš anksto).
5.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti internetinio knygyno veiklą tam, kad atliktų atnaujinimus (tokius kaip programiniai patobulinimai ir pan.).
5.4. Pardavėjas iš anksto nepranešęs pirkėjui turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį (anuliuoti užsakymą), jei Pirkėjas nesilaiko prekių apmokėjimo tvarkos bei kitų šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų.
5.5. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmeninius duomenis.

6. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

6.1. Prekių kainos www.eugrimas.lt nurodytos eurais su PVM.
6.2. Į Prekės kainą neįeina pristatymo mokestis, nebent nurodyta priešingai.

6.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti Parduotuvėje bet kokią informaciją apie prekes ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas.
6.4. Pirkėjas už Prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
6.4.1. Grynais pinigais, atsiimdamas siuntą iš kurjerio.
6.4.2. Elektroninės bankininkystės sitema (mokėjimai.lt) – išankstiniu mokėjimu. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šiuo apmokėjimo būdu, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš Lietuvoje veikiančių bankų.

6.5. Pirkėjui neatsiėmus prekių per 30 kalendorinių dienų ir iš anksto nesuderinus ilgesnio atsiėmimo termino su Pardavėju, prekė tampa Pardavėjo nuosavybe.

 

7. Prekių pristatymas

7.1. Pirkėjas gali pasirinkti šiuos prekių pristatymo/atsiėmimo būdus:
7.1.1. pristatymą į namus/darbo vietą per kurjerių tarnybą;

7.2. Į užsienio šalis Pardavėjas prekes Klientui pristato AB Lietuvos paštas.
7.3. Pirkėjas įsipareigoja teisingai nurodyti tikslų pristatymo adresą (įskaitant pašto kodą) bei pateikti veikiantį kontaktinio telefono numerį.
7.4. Pirkėjas įsipareigoja pristatytas prekes priimti asmeniškai (išskyrus tuos atvejus, kai užsako Prekes kitam asmeniui dovanų). Jei Pirkėjas negali prekių priimti asmeniškai, o Prekės pristatomos nurodytu jo adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatymo netinkamam asmeniui.
7.5. Prekės Lietuvoje pristatomos per 2–3 darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos.

7.6. Siekdamas operatyvaus Prekių pristatymo Pirkėjui, Pardavėjas gali išsiųsti užsakymą ne vienoje, o keliose siuntose (turimas prekes – anksčiau). Pirkėjas apie tai bus informuotas telefonu arba el. paštu, o papildomos siuntos bus siunčiamos Pardavėjo sąskaita.
7.7. Pirkėjas, pasirašęs siuntos priėmimo-perdavimo dokumente patvirtina, kad siunta yra tinkamos būklės.
7.8. Pirkėjui pageidaujant,  kartu su siunta Pirkėjas gauna PVM sąskaitą-faktūrą už įsigytas Prekes, kurios kopiją privaloma pateikti norint grąžinti Prekes.
7.9. Tuo atveju, jeigu siunta nepristatoma dėl Pirkėjo kaltės, pakartotinio siuntimo išlaidas privalo apmokėti Pirkėjas.

8. Prekių grąžinimo tvarka

8.1. Nekokybiškų prekių įsigijimą reglamentuoja Civilinis kodeksas, Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės bei Vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę, todėl gavus nekokybišką prekę būtina per protingą terminą nuo prekės perdavimo dienos kreiptis į Pardavėją. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti: pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke (nekokybiška prekė per protingą terminą bus pakeista į kokybišką – Pardavėjo kaštais nekokybiška prekė per kurjerių agentūrą susigrąžinama iš Pirkėjo bei nemokamai išsiunčiama kokybiška); atitinkamai sumažinti prekės kainą; per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
8.2. Pirkėjas gali grąžinti Prekes per 7 darbo dienas nuo jų gavimo dienos, informuodamas apie tai Pardavėją el.paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba tel (8 5) 273 3955.

8.3. Grąžinamos Prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:
8.2.1. prekė turi būti grąžinama toje pačioje pakuotėje, kurioje buvo gauta, arba taip pat saugiai supakuota;
8.2.2. prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeista pakuotė, nenuplėšta apsauginė plėvelė ir pan.);
8.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau nurodytos grąžinimo tvarkos.
8.4. Pinigai už grąžinamas Prekes Pirkėjui pervedami į jo nurodytą sąskaitą per 30 darbo dienų, skaičiuojant nuo grąžinamos Prekės gavimo į Pardavėjo biurą.

9.  Intelektinė nuosavybė.

9.1. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir (arba) kitaip naudojama be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.
9.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje, yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas juos teisėtai naudoja.

10.  Šalių atsakomybė bei atsakomybės ribojimas.

10.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.2. Už šios pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais (dėl paprasto neatsargumo – tiesioginius nuostolius, o dėl tyčios ar didelio neatsargumo – tiesioginius bei netiesioginius nuostolius).
10.4. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas  nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.5. Pirkėjas atsako už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą registracijos formoje.
10.6. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei trečiasis asmuo naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, šis asmuo laikomas Pirkėju.
10.7. Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei su jomis ir nesusipažino, nors tokia galimybė buvo suteikta.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo veiklos vykdymo vietą.

Užsakymus nuo
14.99 € pristatome
NEMOKAMAI!

Turite klausimų?
(8 5) 273 3955

info@eugrimas.lt

Naujienlaiškis